Call Us +972 722 555 722 // +32 476 05 19 91 call

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה’, ה-12 במאי, 2022, בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב ישראל בק 7, תל אביב (“האסיפה“).