Call Us +972-722-555-722 call

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה“) תתכנס ביום ד’, ה-28 בדצמבר 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח’ גרשון שץ 21, תל אביב (“האסיפה הכללית“)