Call Us +972 722 555 722 // +32 476 05 19 91 call

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה“) תתכנס ביום ד’, ה-27 בספטמבר 2023, בשעה 17:00, במשרדי גורניצקי ושות’, ברחוב החרש 20, תל אביב (“האסיפה הכללית“)

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (א) דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022; (ב) הארכת כהונת רואה החשבון המבקר; (ג) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה; ו-(ד) מינוי דירקטור חיצוני.

הרוב הנדרש: הרוב הדרוש באסיפה לקבלת ההחלטות בנושאים (ב) ו- (ג)  שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים, הזכאים להשתתף בהצבעה, כשבמניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; הרוב הדרוש לאישור ההחלטה בנושא (ד) שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי-כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ”ט-1999, הינו בסוף יום המסחר ביום ג’, ה-29 באוגוסט 2023.

כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית: ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה, ברחוב ישראל בק 7, תל אביב (“משרדי החברה”) עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו לא יאוחר מעשרה ימים לפני מועד האסיפה; בנוסף, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 6.4 בדוח זימון האסיפה.

הפניה לדוח המידי: למידע נוסף אודות האסיפה, ניתן לעיין בדוח המידי בדבר זימון האסיפה נשוא מודעה זו, מיום 22/8/2023 (מס’ אסמכתא: 2023-01-097062) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בת”א בע”מ (http://maya.tase.il).

בליץ- מודעה לעיתון – זימון אסיפה שנתית 2023