Call Us +972 722 555 722 // +32 476 05 19 91 call

האם מעבר לקטנועים חשמליים יקטין את הפסדי חברות הביטוח בענף הדו-גלגלי?

האם מעבר לקטנועים חשמליים יקטין את הפסדי חברות הביטוח בענף הדו-גלגלי?

על פי דוח הרשות לביטחות בדרכים, קטנועים חשמליים מעורבים פחות בתאונות מקטנועי בנזין.